Photo Sadhana: Pixie - Natarajasana

Photo Sadhana: Pixie - Natarajasana

Photo Sadhana: Greg - Viagriasana

Photo Sadhana: Greg - Viagriasana

Photo Sadhana: Victor - Agni

Photo Sadhana: Victor - Agni

Photo Sadhana: Mark - Eka Pada Koundinyasana II

Photo Sadhana: Mark - Eka Pada Koundinyasana II

Photo Sadhana: Kathy - Virabhadrasana III

Photo Sadhana: Kathy - Virabhadrasana III

Photo Sadhana: Greg - Grasshopper Pose

Photo Sadhana: Greg - Grasshopper Pose

Photo Sadhana: Chin Mudra

Photo Sadhana: Chin Mudra

Photo Sadhana: Brooke & Matt - Adho Mukha Vrksasana

Photo Sadhana: Brooke & Matt - Adho Mukha Vrksasana

Photo Sadhana: Chantal - Sukhasana

Photo Sadhana: Chantal - Sukhasana

Photo Sadhana: Greg - Camatakarasana

Photo Sadhana: Greg - Camatakarasana

Photo Sadhana: Pixie - Parivrtta Anjaneyasana

Photo Sadhana: Pixie - Parivrtta Anjaneyasana

Photo Sadhana: Cameron - Parsva Virabhadrasana

Photo Sadhana: Cameron - Parsva Virabhadrasana

Photo Sadhana: Chin Mudra

Photo Sadhana: Chin Mudra

Photo Sadhana: Greg - Sukhasana with Jai Mudra

Photo Sadhana: Greg - Sukhasana with Jai Mudra

Photo Sadhana: Mark - Planche/Adho Mukha Vrksasana

Photo Sadhana: Mark - Planche/Adho Mukha Vrksasana

Photo Sadhana: Greg - Prana Mudra

Photo Sadhana: Greg - Prana Mudra

Photo Sadhana: James & Pixie - Upavishta Konasana

Photo Sadhana: James & Pixie - Upavishta Konasana

Photo Sadhana: Akasha Yoga Teacher Training

Photo Sadhana: Akasha Yoga Teacher Training

Photo Sadhana: Mark - Air Baby

Photo Sadhana: Mark - Air Baby

Photo Sadhana: Pixie - Trikonasana

Photo Sadhana: Pixie - Trikonasana

Photo Sadhana: Greg - Ardha Chandrasana

Photo Sadhana: Greg - Ardha Chandrasana

Photo Sadhana: Mark - Adho Mukha Vrksasana

Photo Sadhana: Mark - Adho Mukha Vrksasana